GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Dijital İnsan Kaynakları ve Tasarım LTD. ŞTİ.
(“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.digitallica.com.tr internet sitesi (“Site”)
üzerinden temin edilen hizmetler sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri
Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı
sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit
etmektir. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine
ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen
şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça
belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar
kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
 İsim, Soyisim
 E-posta adresi
 Telefon numarası
 Çalışılan firma bilgisi
 İş ünvanı
Şirket, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan
çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Site üzerinde sunulmakta olan
hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP
bilgileri toplanmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin Çerez Politikamıza ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri
döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri
uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri
işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Digitallica ürün ve yeniliklerini
tanıtmak, e-öğrenme sektörüne dair bilgileri, gelişmeleri, yeni projeler hakkında
müşteri ve potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlar başta olmak üzere, Şirket
tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından
sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve talep eden kişileri bilgilendirmek,
Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğini temin etmek, kişilerden gelen talepleri ve/veya şikayetleri değerlendirmek

ve sonuçlandırmak ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaları
koordine etmek, planlanmak ve icra etmek gibi amaçlarla işleyebilmektedir. Şirket
ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin
geliştirilmesi ve bu kapsamda Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve
sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
işleyebilir.  Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile temas kurmak veya Veri
Sahibi’nin Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni
hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla
kullanılabileceği gibi, Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında
kullanılabilecek, Veri Sahibi’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel
değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma
amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket ve iş birliğinde olduğu kişiler
tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek,
üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün
ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma
amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.  Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin
korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki
istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın
işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlardan bazıları aşağıda
belirtilmiştir:
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması,
 Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda
veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında
işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması
amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana
bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih
ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim
dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir
kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar
kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış
kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak
üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana
bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların
pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak
kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim
dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her

zaman için değiştirebilirler. Şirket ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama
yapılabilmesi amacıyla Veri Sahibi’nin sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir
cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef
tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama
hakkını haizdir. Daha sonra Veri Sahibi’ne Site’de ya da görüntülü reklam ağındaki
diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Verilere Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni
verileri, Veri Sahibi’ne karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla Şirket’in
hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla
sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.  Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi
(iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da
izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site veya
Şirket hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan
amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da
dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları
(hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü
kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak
kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her
yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini
kabul eder.
Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında
Veri Sahibi, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
 İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini Şirket’e (Akasya Towers
Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25 A Daire:150 Üsküdar – İSTANBUL adresine)
yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, talebin niteliğine göre ve en geç 30 gün içerisinde
Veri Sahibi taleplerini sonuçlandırır. İşlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenebilecek tarife üzerinden ücret talep
edilmesi mümkündür.   Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam,

doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları
derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış
olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.   Veri Sahibi,
herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir
talepte bulunması halinde Şirket’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak
faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun
kendisine ait olacağını beyan eder.
Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin
mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin
sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.   Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile
arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında
gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili
mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri
saklayabilecektir. Kişisel verilerle ilgili olarak daha kapsamlı açıklamalar için Şirketin
“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” na aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz:
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Veri Sahibi Başvuru Formu
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen
şartlarda,
 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve
idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, Veri Sahibi
hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayıl Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve
işleme amacı dışında kullanamaz. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi
halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
sorumluluk taşımamaktadır.
Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik
Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
(ÇEREZ POLİTİKAMIZ)

 Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza
veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.   İnternet Sitemizde çerez
kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan
hizmetleri geliştirmek,
 İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak
ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini
sağlamak.

 İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri
Oturum
Çerezleri (Session
Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri
süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici
çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde
çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan
oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler(Persistent
Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak,
ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla
kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak
için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız
gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler
sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde
İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz
durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş
bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha
önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu
doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet
sunulur.

 İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta,
internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit
edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları
durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde
ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek,
kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri (Flash İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini

Cookies) etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını
ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş
olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları,
internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi
ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi
analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme
imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics
AOL
Google Adwords
Google Analytics
Google Chrome
Internet Explorer
MozillaFirefox
Opera
Safari